Partnerství

EUROCREA MERCHANT (Koordinátor)

www.eurocreamerchant.it

Eurocrea Merchant je společnost se sídlem v Miláně a Neapoli poskytující poradenství v managementu. V průběhu let Eurocrea neustále posiluje multidisciplinární přístup při pomoci podnikatelským projektům s výbornou kvalitou v různých hospodářských odvětvích. Tým rozvinul své dovednosti v oblasti managementu, financí, inovativních nástrojů pro správu, řízení času, úspor energie, kontroly kvality a hodnocení.

Eurocrea je spojena s širokou evropskou sítí veřejných organizací, univerzit, výzkumných center, obchodních komor, regionálních rozvojových agentur a manažersko-poradenských firem. S těmito organizacemi přichází Eurocrea do styku každý den při výměně know-how. Tým věnující se evropským projektům se neustále zaměřuje na hledání nejlepších příležitostí financování, které nabízí EU, kde by se mohla Eurocrea podílet přímo a / nebo její zákazníci, a tozejména v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání a vzdělávání dospělých, rozvoj místních malých a středních podniků a udržitelnosti.

Vprojektu je Eurocrea Merchant zodpovědná za celkovou výkonnost v řádném managementu, finančním a ekonomickém vedení a zabezpečení kvality.

MAD’ARSKÁ POTRAVINOVÁ BANKA

www.elelmiszerbank.hu

Hlavním cílem Maďarské potravinové bankovní asociace (www.elelmiszerbank.hu) je podporovat snížení chudoby a podvýživy prostřednictvím shromažďování a distribuce potravin formou daru v Maďarsku.

Maďarská potravinová banka vyhledává potraviny, které již nemohou být z nějakého důvodu na trhu prodány, ale stále se dají spotřebovat. Dále se stará se o dopravu, bezpečné skladování a distribuci vybraných potravinových zásob. V rámci dodávek potravin získává potravinová banka produkty s estetickými nedostatky (např. chybí obal), potraviny s blížícím se datem spotřeby, posezónní výrobky a další potraviny, které lze spotřebovat, ale výrobce či prodejce je nechce / nemůže prodávat. Toto jídlo je často zbytečně zničeno. Cílem potravinové banky je usilovat o předání průmyslových a maloobchodních přebytků lidem v nouzi. Mezi partnery maďarské potravinové banky patří také firmy, které pomáhají tím, že darují čerstvě vyrobené produkty.

Kromě podnikových zdrojů Maďarská potravinová banka pořádá veřejné sbírky potravin a programy potravinové pomoci s cílem šířit dary potřebným lidem.

AVACA TECHNOLOGIES SA

http://www.avaca.eu

Avaca Technologies SA (AT) je nezávislá poradenská služba založená v Aténách v Řecku, která poskytuje poradenství, informační a inženýrské služby. AT byla založená v roce 2001 a je rychle se rozvíjející společností, která získala obsáhlý seznam klientů napříč mnoha průmyslovými odvětvími a sektory trhu. AT má rozsáhlé zkušenosti v řízení a implementaci komplexních softwarových aplikací pomocí open source technologií a nástrojů. AT vyvíjí své vlastní výrobky, včetně webové platformy pro dopravní společnosti, platformy eCommerce a Content Management System. AT neustále investuje do výzkumu a vývoje, ze kterého čerpá při tvorbě produktů a školení personálu v nových technologiích. AT má vlastní výzkumný tým, který se v minulosti podílel na výzkumných projektech EU nebo projektech financovaných řeckou vládou. Projektoví manažeři a konzultanti AT obdrželi školení metodiky Scrum a PMP. AT je členem Řecké průmyslové komory.

GREENPORT VENLO

http://www.greenportvenlo.nl/nl/innoveren

Greenport Venlo (Venlo, Nizozemsko) je ekonomická síť organizací, podniků a institucí spojených se zahradnickými řetězci. Toto inovační centrum bylo založeno pro podporu inovací v malých a středních podnicích, se zaměřením na dvě odvětví: čerstvé potraviny a (agro) logistiku. Jednou z aktivit je optimalizace hospodaření s nadbytky potravin a přenos znalostí a dovedností pro posílení konkurenceschopnosti a výkonnosti malých a středních podniků v odvětví. Program počítá s průběžnou komunikací s veřejnou správou a výzkumnými centry, a má vazby na přeshraniční organizace, jako je Agro Business Region Niederrhein, Foodvalley Wageningen, Health-Valley Maastricht a Nijmegen, Foodspot Helmond a BrainPort Eindhoven. Díky tomu velmi dobře šíří získané poznatky v celém sektoru i mimo něj.

Role v projektu: Greenport inovační centrum představuje v rámci projektu zástupce s technickými dovednostmi potřebnými k vytvoření tréninkového plánu pro snížení potravinových přebytků a pro výrobce a dodavatele potravin a nápojů.

Tempo Training & Consulting

http://www.tempo.cz/

Tempo Training & Consultingje jednou z největších vzdělávacích, konzultačních a poradenských firem v České republice. Díky desítkám svých instruktorů významně přispívá ke zlepšení úrovně vzdělání nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé zemi, což lze dokázat téměř 10.000 realizovanými školícími dny v roce 2010. Působením v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy od roku 1996 TEMPO získalo vynikající portfolio zkušenosti a odborných znalostí. V současné době se skládá ze tří samostatných divizí. Tato organizace pokrývá oblasti spojené se školeními, prací s lidskými zdroji a realizací projektů EU. TEMPO disponuje vysoce odbornými pracovníky z oblasti managementu, vzdělávání a odborné přípravy, lidských zdrojů a aktivit EU, kteří pomáhají zajistit výborné služby pro zákazníky z veřejného a soukromého sektoru, jakož i konzultace při přípravě a realizaci projektů v rámci strukturálních fondů s jedinečnou kvalitou. Navíc TEMPO disponuje velkou sítí externích odborníků a spolupracujících organizací, která umožňuje efektivně oslovit různé cílové skupiny a řešit různé problémy v průřezových oblastech.

EUROPEAN RETAIL ACADEMY

http://www.european-retail-academy.org/

European Retail Academy (ERA) je akademická síť, která vznikla v roce 2005, aby vytvářelo B2B-dialog mezi univerzitami / vysokými školami aplikovaných věd, ale také pomáhalo maloobchodním prodejcům ve vybraných zemích. Dodržováním tzv. “boloňského procesu” ERA podporuje mezinárodní přenos know-how mezi podniky na jedné straně a vysokými školami na straně druhé, kdy působí jako virtuální platforma a jako iniciátor workshopů / seminářů / konferencí. Tyto akce přinášejí větší transparentnost do maloobchodního výzkumu a maloobchodního vzdělávání na vysokých školách a univerzitách aplikovaných věd.

FEDERACE POLSKÝCH POTRAVINOCÝCH BANK (FPFB)

http://www.eurofoodbank.eu

banki-zywnosci

Federace polských potravinových bank (FPFB) je nezisková organizace. Toto dobrovolné sdružení společně vytvořily potravinové banky v Polsku. Posláním FPFB je bojovat proti plýtvání s potravinami a snížit rozsah podvýživy v Polsku.

Dnes federace zahrnuje 29 potravinových bank, které distribuují systematickou pomoc přibližně 3500 organizacím a institucím, jejichž prostřednictvím je podporován přibližně 1 mil. lidí. V roce 2011 potravinové banky rozdělily přes 70 000 tun potravin. FPFB je členem Evropské federace potravinových bank.

FPFB má také odpovídající zkušenosti s prací na projektech bojujících s plýtváním s potravinami a podvýživou v rámci sociální kampaně, která spolupracuje s potravinářským průmyslem nebo veřejnou správou.

LITVESKÁ POTRAVINOVÁ BANKA

http://www.maistobankas.lt/

Litevská potravinová banka byla založena v roce 2001 charitou a od roku 2007 funguje jako nezávislá nadace. Koordinuje 4 regionální kanceláře a sklady, má 150 dobrovolníků a 13 zaměstnanců, denně shromažďuje a distribuuje nadbytečné potraviny od prodejců v 32 litevských městech. V současné době potravinová banka získává jídlo od jednoho maloobchodního řetězce, ale je zde možnost rozšířit spolupráci o další tři řetězce působící v Litvě. Potravinová banka provozuje veřejné kampaně propagující snížení potravinového plýtvání, odpovědnou spotřebu a zdravý životní styl.