Projekt

Projekt

Záměrem projektu je vytvořit bezplatný on-line tréninkový plán a praktickou příručku pro zástupce odvětví dodavatelů potravin, která jim pomůže snižovat plýtvání s jídlem ve prospěch charitativních sdružení.

Projekt si klade za cíl podpořit zavádění učení při práci, v souladu se zásadou “Nové dovednosti pro nová pracovní místa”. Vzhledem k tomu, že dodavatelé potravin často nejsou připraveni redukovat plýtvání potravinami, musejí se obracet na poradce a externí odborníky. Projekt chce podpořit vzdělávání, které bude začleněno přímo do pracovního procesu dodavatelů a bude klást důraz na jejich specifické potřeby. Tímto se vytvoří základy pro rozvoj odborných dovedností, které jsou důležité pro trh práce.

Vzhledem k evropským předpisům o vztahu k životnímu prostředí jsou dovednosti vztahující se k snížení/využití potravinových přebytků, snižování emisí skleníkových plynů a objemu nadbytečných potravin označovány jako zásadní. Poptávka po těchto dovednostech bude ještě růst především proto, že se předpokládá nárůst potravinových přebytků v EU.

Specifické cíle:

  • Určení společné strategie k překonání mezery na trhu práce v poptávce po dovednostech v oblasti snižování nadbytečných potravin a opětovném využití neprodaných potravin.
  • Školení dodavatelů potravin ve dvou směrech: 1) Jak redukovat plýtvání s potravinami, 2) Jak využít neprodané a nespotřebované potraviny. Stručně řečeno, školení “manažerů potravinového odpadu.”
  • Vytvoření virtuálního prostředí, kde bude obsah školení k dispozici a bude s pomocí ICT obohacen o vizuální prvky a simulace.
  • Poskytnutí praktického a jednoduchého řešení, které umožní přirozené sladění nabídky a poptávky po zbylých potravinách prostřednictvím online platformy.
  • Školení zástupců charitativních sdružení ochotných zúčastnit se projektu.
  • Podpora sociální odpovědnosti potravinářských podniků v Evropě.

Očekávaným cílem našeho projektu je zlepšit řízení distribuce potravinových přebytků, čímž bychom mohli zmírnit dopady trvale neudržitelného, komerčního jednání cílové skupiny, a na straně druhé, usilujeme o redukci plýtvání přírodními zdroji samotnými zákazníky, čímž nepřímo ovlivníme také náklady na likvidaci odpadu, emise skleníkových plynů i spotřebu vody.

Odůvodnění

Většina občanů si není vědoma jednoho z nejrozšířenějších problémů ovlivňujících náš ekonomický systém a model spotřeby. Tímto problémem je velké množství potravin, kterým je každý den zbytečně plýtváno v rámci výroby / dodavatelského řetězce a domácností / spotřebního sektoru.

Evropská komise nyní zaměřuje své úsilí ke zlepšení environmentální udržitelnosti zacházení s potravinami skrze minimalizaci potravinových přebytků a optimalizaci balení potravin.(http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

Více znepokojující však jsou následky. Potravinové přebytky přispívají k nadměrné spotřebě sladké vody a fosilních paliv, vzniku metanu a emisi CO2 z rozkládajících se potravin. Toto má vliv na globální změny klimatu. Většina z nevyužitých potravin končí na skládkách, které vypouštějí do ovzduší velké množství metanu. Tento skleníkový plyn má odhadem 20krát horší vliv na atmosféru než oxid uhličitý (studie Global Warming Potential od mezinárodní skupiny expertů pro změny klimatu). Studie odhaduje celkový dopad potravinových přebytků na 170 milionů tun skleníkových plynů za rok. To jsou asi 3% z celkových emisí zemí EU v roce 2008.

Převážná část dodavatelů potravin si není vědoma možných řešení pro redukování nadbytečných potravin a přehlížejí fakt, že i několika jednoduchými kroky mohou tyto nadbytky redukovat a dosáhnout jejich opětovného využití. Tato řešení jsou přitom mnohdy pro podnikatele užitečná, protože snižují náklady na likvidaci odpadů.

FoRWaRd si klade za cíl zasáhnout právě ty úseky potravinové výroby / spotřeby, kde plýtvání s potravinami vzniká. Tento sektor potřebuje specifické dovednosti pro zajištění lepšího hospodaření s potravinami, snižování přebytků, jejich třídění a využití. Mezi politiku „Přípravné studie“ patří kampaň ke zvýšení povědomí, prevence potravinového plýtvání a programy pro shromažďování potravin.

K zamýšleným účelům „Přípravné studie“ projektu je zvýšit obecné povědomí o této problematice, předcházet plýtvání potravinami a vytvořit program pro shromažďování potravin.

Mezi zásadní doporučení „Přípravné studie“ patří: kampaň pro zvýšení povědomí o plýtvání s jídlem, prevence vzniku potravinových přebytků a sběrné programy.

Cílová skupina

V rámci projektu vytvoříme dva hlavní výstupy: na jedné straně vzdělávací program pro potravinářské dodavatele, nevládní organizace a charitativních sdružení; a na straně druhé, jednoduché IT řešení pro využití nadbytečného jídla.

Cílová skupina je také dvojí:
a) zástupci dodavatelů potravin (např. zemědělci, výrobci, supermarkety, cateringové společnosti, nemocnice, restaurace, hotely)
b) nevládní organizace a charitativní sdružení.

Zástupcům obou těchto skupin přinese projekt prospěch, neboť budou vyškoleni jako manažeři potravinových přebytků. Po proškolení budou schopni označit, kde a jak dochází ke vzniku přebytků a současně budou mít k dispozici ta nejlepší řešení, jak tyto přebytky redukovat, případně co nejlépe znovu využít. Díky tomu současně ušetří náklady i čas a omezí znečišťování prostředí.

Obě skupiny budou mít z projektu prospěch, protože účastníci budou vyškoleni jako manažeři pro hospodaření s potravinami. Díky tomu budou schopni zjistit, kde a jak vznikají nadbytečné potraviny a najdou nejlepší řešení pro jejich redukci a shromažďování, což ušetří peníze, přírodu i čas.

Zatímco cílová skupina a) bude přímo využívat získané dovednosti ve svých zařízeních / podnicích, cílová skupina b) může využívat získané znalosti pro práci “poradců” dodavatelů potravin, anebo organizovat projekty pro využití nadbytečného jídla na jejich území. Hladký průběh a potřebné odborné znalosti jsou v tomto směru zajištěny zastoupením tří potravinových bank v konsorciu projektu.