Το Έργο

Το έργο

Το έργο σκοπεύει να αναπτύξει ένα δωρεάν online πρόγραμμα κατάρτισης αντιπροσωπευτικό του τομέα εφοδιασμού τροφίμων, έναν πρακτικό οδηγό που θα βοηθήσει στη μείωση των αποβλήτων  καθώς κι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις τους για χάρη των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ένταξης της μάθησης με την εργασία, σύμφωνα με τη διάταξη «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας». Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για μια μαζική ανάκτηση των αποβλήτων τροφίμων, δεδομένου ότι οι προμηθευτές τροφίμων δεν είναι έτοιμοι να μειώσουν τα απορρίμματα τροφίμων και θα πρέπει να στραφούν σε συμβούλους και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το έργο θέλει να προωθήσει ένα ειδικά καταρτιζόμενο έργο, ανταποκρινόμενο  στις ανάγκες τους, ως βάση για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές διατάξεις σχετικά με το σεβασμό για το περιβάλλον, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων, των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα τρόφιμα ανάκτησης αποβλήτων / μείωση προορίζονται να είναι ζωτικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσό των γενικών απορριμμάτων τροφίμων στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί: εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

Ειδικοί στόχοι:

– Προσδιορισμός κοινών στρατηγικών για τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αναγκών στον τομέα της μείωσης των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση των απούλητων τροφίμων.

– Εκπαιδεύση των προμηθευτών τροφίμων σε δύο κατευθύνσεις: 1) πώς να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων, 2) πώς να ανακτήσουν απούλητα και τα υπολειπόμενα τρόφιμα. Εν συντομία, να εκπαιδεύσει στελέχη των αποβλήτων τροφίμων.

– Δημιουργία, χάρη στις ΤΠΕ, ενός εικονικού χώρου, όπου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο, εμπλουτισμένο με οπτικά στοιχεία και προσομοιώσεις.

– Να δοθεί μια πρακτική απλή λύση για να καταστεί δυνατή η φυσική αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης του εναπομείνοντος αριθμού από τρόφιμα, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

– Εκπαίδευση επίσης των εκπροσώπων της φιλανθρωπικής ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη φάση της ανάκαμψης.

– Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον ευρωπαϊκό τομέα εφοδιασμού τροφίμων.

Αναμένεται ότι το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού παροχής-ανάκτησης, η οποία θα οδηγούσε σε αλλαγή της μη βιώσιμης εμπορικής συμπεριφοράς της ομάδας στόχου και, με τη σειρά της, από τους πελάτες / καταναλωτές, στη μείωση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων και του κόστους διάθεσης και έμμεσα μια μείωση σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση νερού.

 

Λογική

Η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζει ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα που επηρεάζουν το οικονομικό μας σύστημα και το μοντέλο της κατανάλωσης: η μεγάλη ποσότητα των τροφίμων που σπαταλούνται καθημερινά στην παραγωγή / αλυσίδας εφοδιασμού και τα νοικοκυριά / τομέας των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει τώρα τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της τροφικής αλυσίδας για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων τροφίμων και βελτιστοποίησης συσκευασίας (http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

Πιο ανησυχητικές είναι οι συνέπειες: τα απόβλητα των τροφίμων συμβάλλουν στην υπερβολική κατανάλωση πόσιμου νερού και ορυκτών καυσίμων τα οποία, μαζί με το μεθάνιο και τις εκπομπές CO2 από αποσυντεθημένες τροφές, επηρεάζει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Η περισσότερη   σπατάλη τροφίμων πηγαίνει σε χώρους υγειονομικής ταφής, η οποία εκπέμπει μια μεγάλη ποσότητα του μεθανίου, ένα αέριο του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι είναι 20 φορές χειρότερα για την ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα  (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη από τη Διεθνή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος). Στα πλαίσια του ορθού, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η μελέτη εκτιμά ότι ο συνολικός αντίκτυπος των αποβλήτων τροφίμων σε 170 Mt CO2eq./year, δηλαδή το 3% των συνολικών εκπομπών ΕΕ των 27 το 2008.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπροσώπων του τομέα εφοδιασμού τροφίμων δεν έχει επίγνωση των πιθανών λύσεων στη μείωση των αποβλήτων και να αγνοεί ότι μερικά απλά βήματα μπορούν να επιτρέψουν τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των υπολειπόμενων και μπορεί να είναι βολικό για τις επιχειρήσεις τους από την άποψη της μείωσης του κόστους διάθεσης .

To FoRWaRd έχει ως στόχο να παρέμβει σε ένα συγκεκριμένο κρίκο της αλυσίδας που προκαλεί τα απόβλητα των τροφίμων, η οποία : ο τομέας αυτός έχει ανάγκη από ειδικές αρμοδιότητες για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη διαχείριση των τροφικών πηγών, όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων, το διαχωρισμό και την ανάκτηση. Μεταξύ της πολιτικής  της προπαρασκευαστικής μελέτης, στην πραγματικότητα, υπάρχουν: εκστρατεία ευαισθητοποίησης, πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και τη συλλογή των προγραμμάτων.

 

Ομάδα στόχος

Το έργο θα παράγει δύο αποτελέσματα: αφενός μια εκπαιδευτική πορεία για τα τρόφιμα και τις ΜΚΟ φιλανθρωπικές οργανώσεις, αφετέρου μια ανάκαμψη των τροφίμων με τις απλές λύσεις της  πληροφορικής.

Επίσης, η ομάδα-στόχος είναι διττός: α) οι εκπρόσωποι της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (όπως agrochain, κατασκευαστικές, σούπερ μάρκετ, ο τομέας της εστίασης, νοσοκομεία, εστιατόρια, εταιρείες προετοιμασίας φαγητού, ξενοδοχεία), β) ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Οι δύο ομάδες θα επωφεληθούν από το έργο, επειδή οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ως wastemanagers τροφίμων: θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν πού και πώς παράγονται τα απόβλητα και να δίνουν την καλύτερη δυνατή λύση για να μειώσουν και να συλλέγουν, στην εξοικονόμηση χρημάτων, στη ρύπανση και στο χρόνο.

Ενώ η ομάδα στόχος α) θα αξιοποιήσει άμεσα τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε εγκαταστάσεις / επιχειρήσεις τους, targetgroup β) θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, επίσης, αυτές τις γνώσεις, ώστε να λειτουργήσει ως «σύμβουλοι» για τους προμηθευτές τροφίμων και / ή να οργανώσουν συστήματα ανάκτησης στο έδαφός τους. Μια καλή πρακτική στον τομέα αυτό είναι ότι οι “Τράπεζες φαγητού”, εκπροσωπείται από τρεία μέλη της κοινοπραξίας.