Projekt

HET PROJECT

Het project heeft als doel een gratis online-trainingsplan voor vertegenwoordigers uit de voedselproductiebranche te ontwikkelen. Een praktische handleiding die hen helpt om binnen hun eigen bedrijf een programma op te zetten voor de vermindering van voedselverspilling en de herwaardering van levensmiddelen ten gunste van liefdadigheidsinstellingen.

Het project streeft naar de integratie van leren en werken, indachtig het credo “Nieuwe scholing voor nieuwe banen”. Er is met name behoefte aan het massaal herwaarderen van voedselafval, aangezien voedselproducenten niet bereid zijn om voedselafval te reduceren en ze zich moeten wenden tot consultants en externe deskundigen. Het project moet een werkplekgerichte opleiding ondersteunen die is toegespitst op hun behoeften, als een basis voor de ontwikkeling van beroepsbekwaamheden die relevant zijn voor de arbeidsmarkt.

Met inachtneming van de Europese regelgeving ten aanzien van het milieu, de uitstoot van broeikasgassen en afvalbeheer zullen vaardigheden met betrekking tot herwaardering / vermindering van voedselafval de komende jaren van cruciaal belang worden (vooral gezien het feit dat de hoeveelheid voedselafval in de EU naar verwachting zal toenemen). Dit resulteert in anticipatie op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Specifieke doelen:

  1. Het uitstippelen van gemeenschappelijke strategieën om het gat te dichten tussen de beroepsvaardigheden die door de arbeidsmarkt worden gevraagd op het gebied van afvalvermindering en het hergebruik van de niet-verkochte voedingsmiddelen.
  2. Het opleiden van voedselleveranciers in twee richtingen: 1) Het reduceren van voedselafval; 2) Het herwaarderen van niet-verkocht en niet-gegeten voedsel. Oftewel het opleiden van voedselafvalmanagers
  3. Het dankzij ICT creëren van een virtuele ruimte waarin opleidingsmateriaal beschikbaar is, aangevuld met visuele elementen en simulaties.
  4. Het geven van een praktische eenvoudige oplossing voor het realiseren van een natuurlijke combinatie van vraag en aanbod van overtollige voedingsmiddelen via een online-platform.
  5. Het eveneens opleiden van vertegenwoordigers van de liefdadigheidsinstellingen die willen deelnemen aan de herwaarderingsfase.
  6. Het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de Europese voedingsmiddelenindustrie.

De verwachting is, dat het belangrijkste resultaat van het project een verbetering zal zijn van de bestelling-levering-herwaardering-keten, wat zal leiden tot een verandering van bepaald niet-duurzaam commercieel gedrag van de doelgroep en vervolgens van de klanten/consumenten, een reductie van verspilling van natuurlijke hulpbronnen en verwijderingskosten en indirect een verlaging van GHG-emissies en waterverbruik.

 

MOTIVERING

De meerderheid van de burgers is zich niet bewust van één van de meest wijdverbreide problemen die ons economisch systeem en ons consumptiemodel beïnvloeden: de grote hoeveelheid levensmiddelen die dagelijks verspild wordt binnen de productieketen en de huishoudelijke en consumentensector.

De Europese Commissie richt zich ten aanzien van ecologische duurzaamheid van de voedselketen momenteel op het minimaliseren van voedselverspilling en het optimaliseren van voedselverpakking (http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

De gevolgen zijn zorgwekkend: voedselverspilling draagt bij aan een overmatige consumptie van zoet water en fossiele brandstoffen die, samen met methaan en de CO2-uitstoot ten gevolge van ontbindend voedsel, van invloed zijn op de wereldwijde klimaatverandering. Het grootste deel verspild voedsel gaat naar stortplaatsen, die een grote hoeveelheid methaan uitstoten. Methaan is een broeikasgas dat naar schatting 20 keer slechter is voor de atmosfeer dan koolstofdioxide (Global Warming Potential door International Panel on Climate Change). Uit het onderzoek blijkt dat de totale impact van voedselverspilling in termen van uitstoot van broeikasgassen op 170 Mt CO2eq./jaar ligt. Dat komt overeen met 3% van de totale EU-27-emissies in 2008.

De meeste vertegenwoordigers van de voedselvoorzieningsector zijn zich niet bewust van mogelijke oplossingen om verspilling tegen te gaan. Ze negeren het feit dat slechts enkele eenvoudige stappen nodig zijn voor de vermindering en het hergebruik van producten die overblijven (left-overs), wat tevens gunstig zou zijn voor hun bedrijf in termen van kostenreductie.

FoRWaRd heeft als doelstelling om in te grijpen in een specifieke schakel van de keten die voedselverspilling veroorzaakt, en wel ‘de voedselvoorziening’. Deze sector heeft behoefte aan specifieke competenties voor een beter beheer van voedselbronnen in termen van een vermindering van voedselverspilling, scheiding en herwaardering. Uit de voorstudie kwamen o.a. de volgende beleidsaanbevelingen naar voren: bewustmakingscampagne, preventie voedselverspilling en inzamelingsprogramma’s.

 

DOELGROEP

Het project zal tot twee belangrijke resultaten leiden: enerzijds een opleidingspad voor voedselproducenten en NGO’s en liefdadigheidsinstellingen, en anderzijds een eenvoudige IT-oplossing voor voedselherwaardering.

De doelgroep is ook tweeledig:
a) De vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenketen (zoals agrochain, producenten, supermarkten, cateringbedrijven, ziekenhuizen, restaurants, voedingsbereidingsbedrijven en hotels).
b) NGO’s en liefdadigheidsinstellingen.

De twee groepen profiteren van het project, omdat de deelnemers worden opgeleid tot voedselafvalmanagers: ze zullen in staat zijn om aan te geven, waar en hoe afval wordt geproduceerd en wat de beste oplossingen zijn om het te reduceren en te verzamelen, waardoor geld, verontreiniging en tijd wordt bespaard.

Terwijl doelgroep a) de vergaarde kennis direct zal toepassen in zijn bedrijf, zou doelgroep b) deze kennis ook kunnen toepassen door te werken als “consultant” voor voedselproducenten en/of het organiseren van herwaarderingssystemen in hun terrein. Een goed voorbeeld van dit laatste is het werk van de voedselbanken, die door drie leden van het consortium worden vertegenwoordigd.