Projekt

Projekt

Celem projektu jest opracowanie darmowego planu szkoleniowego dla sektora spożywczego oraz stworzenie praktycznego przewodnika, który pomoże wdrożyć programy redukcji odpadów żywnościowych oraz przekazywania niesprzedanej i niewykorzystanej żywności na rzecz organizacji społecznych.

Celem programu jest również promowanie integrowania nauki z pracą, zgodnie z zasadą „nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy”. Wagę programu podkreśla ogromna potrzeba odzysku odpadów żywnościowych, redukcji strat i marnowania żywności oraz przekazywania niesprzedanej i niewykorzystanej żywności na rzecz organizacji społecznych i tym samym obywateli, których dotyka trudna sytuacja bytowa. W ramach programu zostaną stworzone narzędzia treningowe nawiązujące do potrzeb grupy szkoleniowej, które będą podstawą do rozwoju umiejętności zawodowych związanych z rynkiem pracy.

Umiejętności te powinny odpowiadać na potrzeby związane ze znajomością wdrażania regulacji dotyczących ochrony środowiska, w tym zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, ograniczania rosnącej ilości odpadów żywnościowych, odpowiedniej gospodarki odpadami żywnościowymi oraz ich powtórnego wykorzystania lub przekazania na rzecz organizacji społecznych.

Cele szczegółowe:

  • Zidentyfikowanie wspólnych strategii rozwoju rynku pracy i przyszłego zapotrzebowania na umiejętności związane z ograniczaniem odpadów oraz wykorzystywaniem niesprzedanej i niewykorzystanej żywności na rzecz organizacji społecznych.
  • Przeprowadzenie szkoleń wśród reprezentantów branży spożywczej „menadżerów odpadów spożywczych” w dwóch kierunkach:
    • 1) w jaki sposób zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych,
    • 2) jak podejmować współpracę z organizacjami społecznymi w celu przekazywania niesprzedanej lub niewykorzystanej żywności.
  • Przeprowadzenie szkoleń wśród reprezentantów organizacji społecznych chcących brać udział w redystrybucji niesprzedanej i niewykorzystanej, ale zdatnej do spożycia żywności.
  • Stworzenie platformy e-learningowej, gdzie bezpłatnie zostaną udostępnionemateriały  szkoleniowe, uzupełnione  o prezentacje i materiały wizualne.
  • Stworzenie praktycznego rozwiązania w postaci platformy internetowej, która ułatwi przekazywanie niesprzedanej i niewykorzystanej żywności przez przedstawicieli sektora spożywczego na rzecz organizacji społecznych.
  • Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) wśród przedstawicieli branży spożywczej w Europie.

Oczekiwanym głównym rezultatem projektu będzie poprawa efektywności łańcucha dystrybucji żywności w zakresie zarządzania odpadami spożywczymi, które przyczynią się do zmian na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego, w tym ograniczenia efektu cieplarnianego oraz zużycia wody.

 

Zasadność projektu

Duża część społeczeństwa europejskiego nie jest świadoma jednego z najbardziej rozpowszechnionych problemów dotykających systemu ekonomicznego i sposobu konsumpcji, jakim jest marnotrawstwo i straty żywności w całym łańcuchu dystrybucji żywności, w tym również w domach konsumentów.

Komisja Europejska koncentruje swoje starania na rzecz realizacji zrównoważonego łańcucha dostaw żywności, uwzględniającego aspekty środowiskowe związane z minimalizacją ilości odpadów żywnościowych oraz optymalizacji opakowań do żywności http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm

Niepokojące są również skutki marnowania żywności dla środowiska naturalnego, takie jak: nadmierne zużycie wody zdatnej do picia oraz paliw kopalnych, emisja CO2  związana z produkcją żywności.

Energochłonna produkcja żywności, a tym bardziej jej marnowanie, przyśpiesza zmiany klimatyczne (około 20% produkcji gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności). Metan pochodzący z gnijącej żywności jest nawet 20-krotnie groźniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Podczas produkcji żywności emituje się w Europie ponad 170 Mt CO2eq./rok, to tyle co 3% emisji tego gazu wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w 2008 roku.

Wielu reprezentantów łańcucha żywnościowego nie jest świadomych możliwości ograniczania odpadów żywnościowych i tym samym, nie wykorzystuje szansy ekonomicznej i środowiskowej, jaką dla ich biznesu, daje ograniczenie niepotrzebnych strat i marnowania jedzenia.

Projekt FoRWaRd ma na celu przygotowanie branży spożywczej do lepszego zarządzania odpadkami żywnościowymi oraz wykształcenie umiejętności potrzebnych do podejmowania współpracy z organizacjami społecznymi w ramach przekazywania żywności.

 

Grupy docelowe

Projekt został zaadresowany do dwóch grup odbiorców:
a) reprezentanci łańcucha produkcji i dystrybucji żywności m.in. rolnicy, przetwórcy, producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy, sektor usług żywieniowych np. catering, restauracje, hotele, stołówki itp.; b) organizacje społeczne typu OPP, które mogą odbierać i przekazywać żywność.

Obie grupy będą również mogły korzystać z rezultatów działań, tj. platformy edukacyjnej i platformy wymiany informacji na temat przekazywania żywności. Platformy te są zbiorem wiedzy i narzędzi, które pomogą im w redukcji odpadów żywnościowych oraz w powtórnym wykorzystaniu niesprzedanej i niewykorzystanej żywności. Tym samym przyczynią się do ograniczania negatywnego wpływu marnowania żywności na środowisko naturalne.

Swoim doświadczeniem w odbiorze żywności z krótkimi terminami do spożycia oraz współpracą z branżą spożywczą będą dzieliły się Banki Żywności z Polski, Węgier i  Litwy.